Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/1385/15 i 69/22) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

Informacija u smislu navedenog Zakona, članak 5. stavak. 1. točka 3., predstavlja svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje u Agenciji, osoba zadužena za zaprimanje i rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama jest Martina Kovačević, dipl. iur., odnosno Dijana Ikanović mag. iur., kao zamjena.

Pravo na informacije ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za osiguranje radničkih tražbina (u daljnjem tekstu: Agencija). Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Frankopanska 11, 10000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na adresu: aort@aort.hr ili pisarnica@aort.hr
  • na broj telefaksa: 01/ 4820-149,
  • donijeti osobno u pisarnicu Agencije radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Obrasci

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Sukladno načelu međusobnog poštivanja i suradnje propisanog člankom 9. a Zakona utvrđeno je da se odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Agencija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno:

              Asset lista Agencije za osiguranje radničkih tražbina - csv