Unutarnje ustrojstvo

Upravno vijeće
Irena Bačelić; predsjednica Upravnog vijeća (predstavnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike)
tel: 6106-915
Jasenka Vukšić; članica Upravnog vijeća (predstavnica sindikata)

dr. sc. Ivan Sarić; član Upravnog vijeća (predstavnik poslodavaca).
Ravnatelj
mr.sc. Ivan Madunić, dipl.oec ( životopis ),
email: ivan.madunic@aort.hr ,
tel: 4820-144
Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
Rukovoditelj službe
Ivana Krmek, dipl. iur,
e-mail: ivana.krmek@aort.hr ,
tel: 4820-142
Služba ekonomsko-financijskih i računovodstvenih poslova
Rukovoditelj službe
Franciska Palić, univ.spec.oec
email: franciska.palic@aort.hr
tel: 4820-135
Odjel osiguranja prava radnika

Odjel osiguranja naplate tražbina
Odjel financija i proračuna

Odjel isplata radničkih tražbina