Etičko postupanje

Agencija za osiguranje radničkih tražbina donijela je Etički kodeks kojim su propisana moralna načela i načela profesionalne etike kojih se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju pridržavati svi radnici Agencije.

Građani, poslovni subjekti Agencije, radnici Agencije i druge osobe mogu etičkom povjereniku podnijeti pritužbu na ponašanje radnika Agencije, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.

Povjerenikom za etiku imenovana je Ivana Krmek, dipl. iur.

Podnošenje pritužbe etičkom povjereniku moguće je:

  • pisanim putem na adresu: Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Frankopanska 11, 10000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na adresu: etika@aort.hr,
  • na broj telefaksa: 01/ 4820-149,
  • osobno, putem pisarnice Agencije radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.